Реклама

Публічна оферта

від 01 березня 2019 року


ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВIР 

(ДОГОВIР ПУБЛІЧНОЇ  ОФЕРТИ)
про надання послуг у сфері інформатизації

Цей Договір, є офіційною пропозицією ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІКС МЕДІАХАБ», код ЄДРПОУ 42553237, далі по тексту — «Виконавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію (надалі – Замовник), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері інформатизації.

При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Замовники приймають умови цього Договору про нижченаведене.

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Договір укладається шляхом надання повної й безумовної згоди (акцепту) Замовника на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

1.2. Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному Сторонами.

1.3. Замовник підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування.

1.4. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт реєстрації Замовника на Веб-сайті Виконавця та оформлення Замовлення Послуг

Виконавця на веб-сайті Виконавця https://bodia.online;

– натискання відповідного віконця із назвою «Я приймаю умови» на Веб-сайті https://bodia.online, або під час оплати Послуг Виконавця на сайті Платіжної системи;

– оплата Послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на

відповідних сторінках Веб-сайту Виконавця https://bodia.online.

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Замовника

про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://bodia.online.

1.5. Укладаючи цей Договір Замовник автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на Послуги та всіх додатків, які є невід’ємними частинами Договору.

1.6. Якщо Замовник не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися Послугами за цим Договором.

 

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://bodia.online.

«Акцепт» - надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

«Веб-сайт» – Інтернет-сайт https://bodia.online.

«Сервіс» - програмна продукція у вигляді онлайн-сервісу, призначена для пошуку інформації на сайті https://bodia.online про суб’єктів які надають послуги та продають товари.

«Особистий кабінет» - це особливий розділ сайту, який дозволяє «Замовнику» отримати доступ до даних про стан і статистичної інформації особового рахунку, деталей замовлення. Оформити та переглядати додаткові послуги в тому числі і підписку.

«Підписка» – доступ до наданих Виконавцем матеріалів та послуг, розміщених на Веб-сайті. Підписка надається за певну плату на певний строк відповідно до умов тарифу Підписки, розміщених на сторінці Веб-сайті Виконавця.

«Автопродовження підписки» – сервіс автоматичного продовження Підписки за допомогою обраної Платіжної системи.

«Платіжна система» – фінансовий посередник, відповідно до Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», який бере участь в розрахунках між Сайтом та Користувачем.

«Послуги» – Послуга або декілька Послуг у сфері інформатизації (а саме –  послуги Виконавця по розміщенню на Сайті інформаційних матеріалів Замовника в текстовому, графічному чи іншому вигляді у відповідності із умовами Оферти в тому числі і послуги з доставки даних Замовнику від інших хмарних сервісів), які надаються Виконавцем, та зазначені Виконавцем у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://bodia.online.

«Тариф» – вартість послуг, що формується, виходячи з прайсу, який знаходиться у відповідному розділі Веб-сайту Виконавця https://bodia.online.

«Замовник» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, що відвідала Веб-сайт https://bodia.online та акцептувала даний Договір.

«Виконавець» - суб’єкт господарювання, юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «МІКС МЕДІАХАБ» , що надає послуги у сфері інформатизації Замовнику на умовах даної Оферти та реквізити якого зазначено у розділі 12 даного Договору.

«Замовлення» - належно оформлена заявка Замовника на отримання Послуг, що адресується Виконавцю.

 

3. ПРЕДМЕТ ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

3.1. Виконавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, надати Замовнику Послуги у сфері інформатизації, перелічені у пункті 3.2 даної Оферти, а Замовник зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, прийняти та оплатити замовлені Послуги.

3.2. Під Послугами розуміється розміщення на Веб-сайті Виконавця інформаційних матеріалів Замовника у текстовому, графічному чи іншому вигляді в тому числі і послуги з доставки даних Замовнику від інших хмарних сервісів у відповідності із умовами даної Оферти та правилами розміщення інформації, які опубліковані за посиланням https://bodia.online/page/rules. Детальний опис та вартість послуг наведено на Сайті Виконавця, на сторінці https://bodia.online/page/order, котра є невід’ємною частиною даної Оферти.

3.3. Замовник та Виконавець підтверджують, що даний Договір не є фіктивним чи удаваним правочином або правочином, укладеним під впливом тиску чи обману.

3.4. Виконавець підтверджує, що має право на здійснення діяльності у сфері інформатизації, у відповідності з вимогами діючого законодавства України.

 

4. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ АКЦЕПТУ УМОВ ДАНОГО ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

4.1. Акцептом (моментом прийняття оферти) є будь-яка дії викладена в п.1.4 цього Договору.

4.2. У разі прийняття викладених в даній Оферті умов і акцепту Оферти, фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець стає Замовником.

4.3. Умови даної Оферти можуть бути змінені та / або доповнені Виконавцем в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Виконавець рекомендує Замовникам регулярно перевіряти умови цієї Оферти на предмет її зміни та / або доповнення. Продовження використання послуг Виконавця після внесення змін та / або доповнень в дану Оферту означає прийняття і згоду Замовника з такими змінами та / або доповненнями.

4.4. Договір-оферта вважається укладеним з моменту його Акцепту Замовником.

 

5. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

5.1. Ціна кожної окремої Послуги визначається Виконавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://bodia.online/page/order. Ціна Договору (вартість Замовлення) визначається шляхом додавання цін всіх обраних Замовником Послуг.

5.2. Замовник оплачує Послуги Виконавця на підставі цього Договору у Національній валюті України – гривні.

5.3. Оплата Послуг здійснюється шляхом:

5.3.1. Перерахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця згідно наданого на вимогу рахунку (якщо Замовником є фізична особа-підприємець або юридична особа) або за допомогою інших платіжних засобів, які вказані на Веб-сайті Виконавця (якщо Замовником є фізична особа).

5.3.2. Оплата електронним платежем, банківською картою, готівкою з використанням Платіжної системи Liqpay та іншими платіжними засобами, які вказані на Веб-сайті Виконавця.

5.4. Моментом оплати Послуг вважається час зарахування грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.

5.5. Оплата за Послуги здійснюється Замовником протягом 3-х (трьох) банківських днів з моменту укладення Сторонами Договору та виставлення відповідного рахунку Виконавцем. Рахунок (інвойс), складений Виконавцем, є дійсним протягом трьох банківських днів.

5.6. Замовник самостійно та за свій рахунок сплачує вартість послуг третіх осіб, якщо це необхідно для отримання Послуг Виконавця за цим Договором (наприклад, послуги доступу до мережі Інтернет та інші додаткові витрати, які можуть бути пов'язані з переказом коштів).

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Виконавець зобов'язаний:

6.1.1. Виконувати умови даного Договору.

6.1.2. Надати Замовнику послуги у відповідності до умов, розміщених на Веб-сайті Виконавця.

6.1.3. Об’єктивно інформувати Замовника про Послуги та умови їх надання на Веб-сайті https://bodia.online.

6.1.4. Використовувати інформацію про Замовника тільки для надання Послуг, не передавати без згоди Замовника інформацію про нього третім особам.

 

6.2. Виконавець має право:

6.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Замовником умов цього Договору.

6.2.1. В односторонньому порядку призупинити надання Замовникові послуг з технічних, технологічних або інших причин, що перешкоджають наданню послуг, на час усунення таких причин.

6.2.2. В односторонньому порядку визначати вартість всіх послуг, що відображені на сайті https://bodia.online/page/order

6.2.3. В односторонньому порядку змінити вартість Послуг до моменту їх оплати Замовником, без будь-яких попереджень та оголошень шляхом публікації нової вартості на Веб-сайті.

6.2.4. В будь-який момент відмовитися від виконання Договору в порядку та на умовах, зазначених у цьому публічному Договорі оферти.

6.2.5. Відмовитися від виконання умов даного Договору у разі порушення Замовником правил розміщення інформації, які опубліковані за посиланням https://bodia.online/page/rules.

6.2.6. Отримувати від Замовника будь-яку інформацію, необхідну для виконання своїх зобов'язань за Договором.

У разі неподання інформації, неповного або неправильного відображення Замовником інформації, Виконавець має право призупинити виконання своїх зобов'язань за Договором до подання Замовником необхідної інформації.

6.2.7. Iнші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

6.3. Замовник зобов'язаний:

6.3.1. Своєчасно оплатити і отримати Замовлення на умовах цього Договору.

6.3.2. Ознайомитись з інформацією про Послуги, яка розміщена на сайті Виконавця.

6.3.3. Передавати Виконавцю інформацію, необхідну для надання послуг за цією Офертою.

6.3.4. Негайно інформувати Виконавця про всі обставини, які можуть вплинути на виконання сторонами своїх зобов'язань.

6.3.5. Повідомити Виконавця про зміну своїх контактних даних негайно з моменту настання таких змін.

 

6.4. Замовник має право:

6.4.1. Оформити Замовлення Послуг, зазначених на відповідній сторінці Веб-сайту https://bodia.online.

6.4.2. На повне і своєчасне отримання оплачених ним Послуг відповідно і на умовах даного Договору.

6.4.3. Змінити пакет послуг по розміщенню інформації без відшкодування Виконавцем не використаного терміну розміщення попередньо оплаченого пакету послуг.

6.4.4. Iнші права відповідно до чинного законодавства України та цього Договору.

 

7. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

7.1. Замовник самостійно оформлює Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту

https://bodia.online/page/order за допомогою натискання відповідної кнопки "ЗАМОВИТИ", або зробивши замовлення в особистому кабінеті на «ПІДПИСКУ».

7.2. Замовник також може зробити замовлення надіславши запит по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://bodia.online.

7.3. Строк обробки Виконавцем Замовлення - до 3-х (трьох) робочих днів з моменту його оформлення. В разі, якщо Замовлення відправлено у вихідний або святковий день, термiн обробки Замовлення починається з першого після вихідного робочого дня.

 

8. ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

8.1 Правила надання та отримання Послуг зазначені на відповідній сторінці Веб-сайту

https://bodia.online. Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Послуг, Замовник може з'ясувати у Виконавця за контактними даними, вказаним в розділі контактів Веб-сайту https://bodia.online.

8.2. Факт отримання Послуг Замовником підтверджується оплатою таким Замовником Послуг Виконавця.

8.3. Послуги вважаються сплаченими Замовником з моменту надходження коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

8.4. Надання Замовникові сплачених ним послуг починається не пізніше ніж через 72 години з моменту оплати, або в строк, узгоджений Сторонами у листуванні по електронній пошті.

8.5. Послуги вважаються прийнятими Замовником в повному обсязі після надсилання Виконавцем на адресу електронної пошти Замовника повідомлення із підтвердженням факту надання та обсягу наданих Замовнику Послуг.

8.6. Усі спори стосовно якості та обсягу наданих Послуг вирішуються у відповідності до пункту 10 даної Оферти.

 

9. САНКЦІЇ І РЕКЛАМАЦІЇ

9.1. Замовник має право повернути грошові кошти за ненадані Послуги, які він сплатив, якщо Договір розірвано з ініціативи Виконавця і Замовником не були порушені Правила розміщення інформації.

9.2. За оплачений але не використаний Замовником термін розміщення інформації згідно оплаченого пакету послуг, грошові кошти не повертаються.

9.3. Повернення грошових коштів здійснюється Виконавцем протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем відповідної заяви Замовника. Заява на повернення грошових коштів має містити в обов'язковому порядку такі відомості про рахунок Замовника: номер рахунку, повні прізвище, ім'я та по-батькові власника рахунку, ІНН власника рахунку, МФО та назву банку.

9.4. Повернення грошових коштів, здійснюється на банківський рахунок Замовника, з якого кошти були перераховані Виконавцю чи іншим способом, додатково узгодженим сторонами, протягом 10 робочих днів з моменту отримання Виконавцем вмотивованої заяви Замовника.

 

10. ПОРЯДОК НАПРАВЛЕННЯ ПРЕТЕНЗІЙ, УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

10.1. Усі спори, розбіжності і претензії, які можуть виникнути у зв'язку з виконанням, розірванням чи визнанням недійсними умов цього договору-оферти, сторони будуть прагнути вирішувати шляхом переговорів. Сторона, у якої виникли претензії та / або розбіжності, направляє іншій стороні повідомлення із зазначенням переліку даних претензій та / або розбіжностей.

10.2. Якщо претензії виникли у Замовника, то вищезгадане повідомлення направляється Замовником Виконавцю. Повідомлення повинно містити суть вимог Замовника, і докази, що підтверджують ці вимоги.

10.3. Протягом 15 (п'ятнадцяти) робочих днів з моменту отримання оригіналу зазначеного повідомлення, сторона, що отримала його, зобов'язана направити відповідь на це повідомлення.

10.4. У разі якщо відповідь на повідомлення не буде отриманою Стороною, яка направила дане повідомлення, протягом 30 (тридцяти) робочих днів з дати його направлення, або якщо сторони не дійдуть згоди щодо наявних претензій та / або розбіжностей, спір підлягає передачі на розгляд до суду за місцем проживання Виконавця, і повинен вирішуватися відповідно до чинного законодавства України.

 

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. За невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

11.2. Усі спори, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

11.3. Якщо відповідний спір не можливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору відповідно до чинного в Україні законодавства.

11.4. Виконавець не несе будь-яку відповідальність за ненадання або неналежне надання Послуг Замовнику за умови настання будь-яких обставин, які виникли не з вини Виконавця (а саме – настання обставин, які виникли з вини чи необережності Замовника та / або настання обставин, які виникли з вини чи необережності будь-якої третьої особи (будь-яких третіх осіб) та /або настання форс-мажорних обставин).

11.5. Сторони погодилися, що в разі виникнення форс-мажорних обставин (дії нездоланної сили, яка не залежить від волі Сторін), а саме: війни, воєнних дій, блокади, валютних обмежень, інших дій держав, які унеможливлюють виконання Сторонами своїх зобов'язань, пожеж, повеней, іншого стихійного лиха, Сторони звільняються від виконання своїх зобов'язань на час дії зазначених обставин. У разі коли дія зазначених обставин триває більш як 7 днів, кожна із Сторін має право на розірвання даного Договору і не несе відповідальності за таке розірвання за умови, що вона повідомить про це іншу Сторону не пізніш як за 3 дні до розірвання.

11.6. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за неможливість обслуговування Замовника з причин, пов'язаних з порушенням роботи Інтернет-каналу, обладнання або програмного забезпечення з боку Замовника.

11.7. Виконавець не має жодного відношення щодо того, яку саме інформацію розміщує Замовник і не несе за це жодної відповідальності. Виконавець має право видаляти інформацію, яка порушує норми чинного законодавства України, без подальшої компенсації Замовнику будь-яких витрат чи збитків.

11.8. Виконавець не несе відповідальності за будь-які збитки, а також спричинення шкоди, в тому числі моральної, третім особам в результаті надання Послуг Замовнику.

11.9. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за упущену вигоду Замовника, збитки, понесені ним в результаті репутаційних втрат чи інші види збитків.

11.10. Замовник зобов'язується своїми силами і за свій рахунок вирішувати спори і врегулювати претензії третіх осіб щодо розміщеної інформації або відшкодувати збитки (включаючи судові витрати), завдані Виконавцю в зв'язку з претензіями та позовами, підставою пред'явлення яких стало розміщення наданої Замовником інформації на сайті https://bodia.online/.

 

12. ОБРОБКА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ЗАМОВНИКА

12.1. Акцептуючи умови даної Оферти, Замовник висловлює згоду з тим, що обробка внесених ним персональних даних здійснюється на підставі пункту 6 статті 6 Закону України «Про захист персональних даних».

12.2. Виконавець при обробці персональних даних Замовника зобов'язується вжити всіх передбачених чинним законодавством України заходів для їх захисту від несанкціонованого доступу.

 

13. ТЕРМІН ДІЇ ДАНОГО ПУБЛІЧНОГО ДОГОВОРУ

13.1. Публічна оферта, виражена в цьому Договорі, вступає в силу з моменту її розміщення на сайті https://bodia.online і діє до моменту відкликання публічної оферти Виконавцем.

 

14. РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ-ОФЕРТИ

14.1. Даний договір-оферта може бути розірваний:

14.1.1. Замовником в будь-який час. При цьому, якщо Замовник припиняє договір до закінчення надання оплачених ним Послуг, вартість за недопоставлені Послуги Замовнику не повертається.

14.1.2. Виконавцем в будь-який час, при цьому Замовник має право на повернення грошових коштів згідно з пунктом 9 даної Оферти;

14.2. Сторона, що розриває договір, повинна негайно повідомити про це іншу Сторону за допомогою відправки повідомлення по електронній пошті.

 

15. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

15.1. Наведені в даному документі Умови є публічною офертою (пропозицією) Виконавця на адресу фізичних  осіб, фізичних осіб – підприємців та юридичних осіб, яка містить істотні умови договору про надання Послуг.

15.2. З моменту прийняття цих Умов Договору вважається, що Замовник ознайомився і погодився з даною Офертою.

15.3. Обов'язки Виконавця цілком і повністю визначаються Умовами цієї оферти.

15.4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а рівно всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього

Договору відповідно до його умов.

15.5. Власним акцептуванням Договору Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі, використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі отримання інформації про замовлення та обробки інформації про нього, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій,

інформації про акції або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://bodia.online/

15.6. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством, але у будь-якому випадку до моменту остаточного його виконання Сторонами. Сторони погодили, що строк дії цього Договору не може становити менше 3 (трьох) календарних місяців. Цей Договір вважається погодженим Замовником та укладеним за місцезнаходженням Виконавця з дати акцептування.

15.7. Виконавець самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови даного Договору та додатків до нього, які є його невід’ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього  публічного Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Веб-сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання Послуг за даним Договором, є дійсною.

 

16. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «МIКС МЕДIАХАБ» ЄДРПОУ 42553237

р/р 26007053035300 у КИЇВСЬКЕ ГРУ АТ КБ "ПРИВАТБАНК" МФО 321842

 


Зв'язок з адміністрацією: